Aktualności

Zapraszamy na profil Instytutu Politologii na portalu Facebook!

  

Inauguracja roku akadem. 2016/2017 w Instytucie Politologii

dla studentów pierwszych lat studiów stacjonarnych

(I i II stopnia oraz jednolitych mgr /5-letnich/)

odbędzie się w dniu 3 października 2016 r. (poniedziałek)

 

studia stacjonarne I stopnia:

 • godz. 9.00 - kierunek ADMINISTRACJA, sala 239
 • godz. 9.30 - kierunek BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE, sala 448
 • godz. 10.00 - kierunek POLITOLOGIA, sla 237
 • godz. 10.30 - kierunek STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, sala 445
 • godz. 11.00 - kierunek EKONOMIA SPOŁECZNA, sala 24


studia stacjonarne II stopnia:

 • godz. 11.30 - kierunek ADMINISTRACJA, sala 239
 • godz. 12.00 - kierunek BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE, sala 448
 • godz. 12.30 - kierunki POLITOLOGIA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, EKONOMIA SPOŁECZNA, sala 445


studia jednolite magisterskie (5-letnie):

 • godz. 14.00 - kierunek PRAWO, sala Aula A1

       (I piętro, Nowy Budynek od ul. Chmiela)Uwaga! Zajęcia dydaktyczne dla wszystkich roczników studiów

stacjonarnych rozpoczną się od dnia 4 października 2016 r. (wtorek)Uwaga !

Instytut Politologi ogłasza Decyzje Rektora
Nr R/D.0201-18/2016 w sprawie:
studentów odbywających zajęcia dydaktyczne w siedzibie
Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych,
Powiatowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Myślenicach.Międzynarodowa Konferencja Naukowa


Procesy decyzyjne w administracji

publicznej w Polsce

i innych państwach Unii Europejskiej


w dniach 5-6 października 2016


Miejsce konferencji: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

Audytorium im. Prof. Wincentego Danka

 

Konferencja odbywa się pod patronatem

Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego

im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Krakowskiej Izby Adwokackiej

Zrzeszenia Prawników Polskich

oraz czasopisma naukowego Rocznik Administracji Publicznej

Instytutu Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego

im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 1. Cel i tematyka konferencji:

Celem konferencji jest analiza procesów decyzyjnych w administracji publicznej oraz wskazanie, jak powinny być one zorganizowane, aby podejmowane rozstrzygnięcia były celowe, racjonalne i efektywne.

Tematyka konferencji obejmuje analizę prawnych, społecznych, politycznych i ekonomicznych uwarunkowań podejmowania decyzji przez organy administracji publicznej. Przedmiotem obrad będą w szczególności procesy decyzyjne związane z przyjmowaniem aktów administracyjnych o charakterze normatywnym oraz aktów indywidualnych, a także inne formy działania administracji publicznej wymagające dokonania wyboru między różnymi wariantami rozstrzygnięcia określonego problemu.

Ze względu na fakt, iż polska administracja publiczna działa w ramach europejskiej przestrzeni administracyjnej, tematyka konferencji obejmie również procesy decyzyjne w administracji rządowej i samorządowej państw należących do UE oraz podejmowanie decyzji na zasadzie współdziałania między administracją unijną i krajową. Omawiane będą również metodyczne uwarunkowania efektywności decyzji administracyjnych, mających bezpośrednie i pośrednie przełożenie na jakość życia obywateli – klientów administracji.

 

Panele:

 1. Pojęcie, przebieg i kontrola procesu decyzyjnego

Realizacja zasad demokracji uczestniczącej i przejrzystości w procesie decyzyjnym, ocena społecznych i gospodarczych skutków decyzji, relacje z interesariuszami administracji publicznej, innowacyjność społeczna jako motor skuteczności decyzyjnej, udział ekspertów w procesie decyzyjnym, współdziałanie organów administracji publicznej, ograniczenia procesów decyzyjnych (ograniczenia finansowe, personalne, rzeczowe, prawne, czasowe, itd.), mechanizm sprzężenia zwrotnego w procesach decyzyjnych, decyzja jako instrument rozwiązywania konfliktów, modele oceny oraz metody, techniki i narzędzia pomiaru jakości w administracji publicznej.

 1. Proces decyzyjny a zasoby informacji

Informacja jako fundamentalny element struktury procesu decyzyjnego, prawne aspekty gromadzenia, wykorzystywania i ochrony informacji w procesie decyzyjnym, informacja w procesach zarządzania w administracji publicznej, decyzje podejmowane przez administrację publiczną na podstawie pełnego zasobu informacji oraz w warunkach ryzyka i niepewności (np. w stanach nadzwyczajnych), systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji w administracji publicznej.

 1. Metody wspomagające podejmowanie decyzji w administracji publicznej

Analiza systemowa, elektroniczne techniki przetwarzania danych, technologie informatyczne w administracji publicznej, metoda analitycznego procesu sieciowego (analytic hierarchy process), ocena skutków regulacji, przykłady dobrych praktyk.

 1. Efektywność a społeczne i prawne uwarunkowania podejmowania decyzji w administracji publicznej

Prywatyzacja zadań publicznych, usprawnianie administracji świadczącej usługi publiczne, zwiększanie wydajności działań administracji publicznej, w tym w wykorzystaniu środków publicznych, bariery w zwiększaniu potencjału administracji publicznej w Polsce i UE, rola administracji publicznej w procesie tworzenia kapitału obywatelskiego.

II. Informacje organizacyjne

 1. Zgłoszenia udziału wraz z krótkim abstraktem (na załączonej karcie) prosimy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 10 lipca 2016 r. drogą e-mailową na adres: procesy.adm@gmail.com.

O zaakceptowaniu referatu Komitet Naukowy powiadomi za pomocą poczty elektronicznej. W razie dużej ilości zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów. Autorzy propozycji otrzymają do dnia 17 lipca 2016 r. informację o przyjęciu referatu do wygłoszenia. Konspekty referatów w celu umieszczenia ich na stronie internetowej konferencji należy przesyłać do 20 września 2016 r.

 1. Organizatorzy gwarantują druk w czasopiśmie - Rocznik Administracji Publicznej. Warunkiem jest uzyskanie pozytywnych recenzji. Artykuły należy przesyłać do 30 października 2016 r. na adres: procesy.adm@gmail.com.

 2. Przewidziany czas wystąpienia to 15 minut + 10 minut na dyskusję.

 3. Opłata konferencyjna nieuwzględniająca noclegów wynosi 400 zł. Obejmuje ona przerwy kawowe, dwa obiady, uroczystą kolację w pierwszym dniu konferencji oraz materiały konferencyjne.

 4. Istnieje możliwość zakwaterowania w D.S. Krakowiak (pokoje jednoosobowe z łazienką plus śniadanie – 105 zł za noc). W przypadku jednego noclegu opłata konferencyjna wynosi – 505 zł, dwóch – 610 zł, trzech – 715 zł.

 5. Płatności należy dokonać przelewem do dnia 10 września 2016 na konto:

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej Bank Pekao SA oddział w Krakowie

przelew krajowy    71 1240 4722 1111 0000 4852 4687

przelew zagraniczny PL 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687, Kod SWIFT: PKOPPLPW

z dopiskiem: DK-93, imię i nazwisko uczestnika (np. DK-93 Jan Kowalski)

W razie rezygnacji wpłata nie podlega zwrotowi.

 

Komitet Naukowy:

Prof. dr hab. inż. Andrzej Kozera –Przewodniczący (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Prof. dr hab. Marek Barański (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Prof. UP, dr hab. Stefan Bielański (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Prof. dr hab. Sławomir Dudzik (Uniwersytet Jagielloński)

Prof. Angela Di Gregorio (Università degli Studi di Milano)

Prof. dr Taras Gurzhii (Kyiv National University of Trade and Economics)

Prof. dr hab. Andrzej Jaeschke (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Prof. WSAiB dr hab. Wojciech Lamentowicz (Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni)

Doc. PhDr. Drahomíra Ondrová, CSc. (Pavol Jozef Šafárik University in Košicie)

Prof. UP, dr hab. Janina Pach (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Prof. dr hab. Andrzej K. Piasecki (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Prof. dr hab. Jacek Sroka (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Prof. dr Martyna Śliwa (Uniwersytet Essex - Colchester, Wielka Brytania)

Prof. UP, dr hab. Piotr Tusiński (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

 

Komitet Organizacyjny:

Dr hab. Inga Kawka – Przewodnicząca (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Dr Karol Bieniek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Dr Anna Juryk (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Dr Łukasz Kozera (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Dr Małgorzata Kożuch (Uniwersytet Jagielloński)

Dr Agata Nodżak (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)


 • Zaproszenie - 
 • Conference Invitation
 • Karta Zgłoszeniowa -
 • Conference Enrolment Sheet -

 

Kursy ogólnouczelniane uruchomione w Instytucie Politologii
w sem. LETNIM w roku ak. 2015/2016
 • kursy w języku polskim:
 temat prowadzący kurs godz. ECTS Termin, sala, godz.
 Marynarka Wojenna jako
 instrument prowadzenia
 wojny

 Karta kursu 
dr Jarosław Jastrzębski 15 1 wtorki, s. 239
17.00 - 18.30
od 15 III
 Kompetencje społeczne
 kształtujące atrakcyjność
 interpersonalną

 Karta kurs
 
dr hab. Janusz Ropski, 
prof. UP
15 1
wtorki, s. 24
17.00 - 18.30
od 15 III
Jednocześnie informujemy, iż ogólnouczelniany kurs w języku angielskim
prof. dr hab. A. K. Piaseckiego "Regional and local administration in Europe"
 nie został uruchomiony.
Studenci studiów stacjonarnych

Wyniki wyborów kursów fakultatywnych w sem. LETNIM w roku ak. 2015/2016
Kursy URUCHOMIONE
 • kursy w języku polskim:
 temat prowadzący kurs godz. ECTS Termin, sala, godz.
 Systemy podatkowe na 
 przykładzie wybranych
 krajów Unii Europejskiej.

 Karta kursu 
prof. JUDr.
Vladimir Babčák
, CSc
30 4 czwartki, s. 448
17.00 - 18.30
od 25 II
 Obszary finansowania usług
 publicznych we 
 współczesnych państwach.

 Karta kurs
 
prof. JUDr.
Vladimir Babčák, CSc
30 4
piątki, s. 448
11.00 - 12.30
od 4 III
 Wszystkie sprawy organizacyjne związane z fakultetami prof. Vladimira Babčáka 
 należy uzgadniać z  dr. Łukaszem Kozerą (e-mail: lukaskozera@gmail.com)
 Niemieckie siły zbrojne w XX
 stuleciu.

 Karta kursu 

 dr hab. Roman Kochnowski, prof. UP
15  1  czwartki, s. 239
18.30 - 20.00
od 25 II
 Zarządzanie agroturystyką i
 agrobiznesem.

 Karta kursu 
dr Krzysztof Sala
15
1
 czwartki, s. 239
8.00 - 9.30
od 25 II
 Zachowania konsumentów
 na rynku turystycznym i
 zarządzanie w hotelarstwie.

 Karta kursu 
 dr Krzysztof Sala
 15 1
piątki, s. 24
12.30 - 14.00
od 4 III
 Para-państwa na terenie
 byłego Związku
 Radzieckiego. Ich geneza,
 obecna sytuacja i prognozy
 na przyszłość.
 Karta kursu 
mgr Mateusz Kamionka
(doktorant)
15 1 środy, s. 237
17.00 - 18.30
od 24 II
 Zagrożenia w
 cyberprzestrzeni a
 bezpieczeństwo państwa
 polskiego.

 Karta kursu 
mgr Agnieszka Kura
(doktorantka)
  15 1 środy, s. 237
15.30 - 17.00
od 2 III
 Zachowania jednostek w
 sytuacjach zagrożeń.
 Karta kursu 
mgr Marceli Herman
(doktorant)
   15  1 poniedziałki, s. 448
17.00 - 18.30
od 29 II
 Wybory przez Internet -
 bliska czy odległa
 przyszłość?
 Karta kursu 
 mgr Paweł Jankowski
(doktorant)
15    1  wtorki, s. 448
15.30 - 17.00
od 8 III
 Kryzysy polityczne i
 gospodarcze na świecie -
 geneza, przebieg,
 następstwa.
 Karta kursu 
 mgr Kamil Stolarek
(doktorant)
15   1  wtorki, s. 237
18.30 - 20.00
od 1 III
 Współczesna Grecja -
 problemy ekonomiczne,
 polityczne i społeczno-
 kulturowe.
 Karta kursu 
 mgr Kamil Stolarek
(doktorant)
 15   1  wtorki, s. 445
17.00 - 18.30
od 1 III

 • kursy w języku angielskim:
temat prowadzący kurs godz. ECTS Termin, sala, godz.
 War at sea in XX century.
 Karta kursu 
dr hab. Roman Kochnowski, prof. UP152czwartki, s. 239
17.00 - 18.30
od 25 II
 Economic transformation
 of Poland

 Karta kursu 
dr Renata Śliwa152środy, s. 265
17.00 - 18.30
od 16 III
 Non-governmental
 organizations and social
 movements in post-soviet
 countries.
 Karta kursu 
mgr Mateusz Kamionka
(doktorant)
15 2 czwartki, s. 237
17.00 - 18.30
od 3 III
 Political myths and conspiracy
 theories
.
 Karta kursu 
  mgr Bernard Szatkowski
(doktorant)
15 2  wtorki, s. 448
17.00 - 18.30
od 1 III

Uwaga!: osoby, które zapisały się na kursy nieuruchomione proszone są o jak najszybsze dopisanie się do kursów z powyższej listy lub skorzystanie z oferty kursów ogólnouczelnianych.

Ponadto studenci dokonali wyboru kursów realizowanych dla innych kierunków bądź specjalności prowadzonych w ramach Isntytutu Politologii, a także kursów z oferty ogólnouczelnianej.Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że nowe spoty promocyjne Instytutu Politologii
zostały zamieszczone na uczelnianym kanale YouTube:


Przejdź do starszych aktualności -> 

 


Ministerstwo Gospodarki i Komisja Europejska zapraszają na

 

 

Krajowe Forum

Jednolitego Rynku

Single Market Forum 2013

(SIMFO 2013)


18 października 2013 r.

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej "Manggha"

ul. M. Konopnickiej 26 w Krakowie

 

 

Doświadczenia i wyzwania w handlu elektronicznym oraz kreatywność przedsiębiorczych kobiet w świecie cyfrowym to główne tematy 3-ciej edycji Krajowego Forum Jednolitego Rynku.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, wchodzisz na rynek pracy w UE albo jesteś zainteresowany problematyką jednolitego rynku UE, zapraszamy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.

 

Udział w SIMFO jest bezpłatny!

Więcej informacji na stronie internetowej www.mg.gov.pl/simfo2013

Rejestracja od 18 września! Liczba miejsc ograniczona.

          Partnerzy:    

 Polski (Polish - Polski)  Angielski (English - English)